Email: olkusz@powercity.pl Tel.: +48 797 101 602   PANEL KLIENTA

 

 

 

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego https://www.powercity.pl/ Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

HTTP://WWW.POWERCITY.PL/

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki zawierania umów sprzedaży

 5. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 7. Sposoby płatności

 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 9. Własność intelektualna

 10. Odpowiedzialność

 11. Prawo odstąpienia od umowy

 12. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem https://www.powercity.pl/ prowadzony jest przez Sylwię Księżopolską oraz Aleksandra Wysockiego wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą FITNESS EUFORIA SPÓŁKA CYWILNA SYLWIA KSIĘŻOPOLSKA, ALEKSANDER WYSOCKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 59A 32-300 Olkusz, NIP: 5492435917, REGON: 243473121, adres poczty elektronicznej (e-mail): olkusz@powercity.pl, tel. +48 797 101 602.

 2. Serwis https://www.powercity.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną przez Serwis https://www.powercity.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu https://www.powercity.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta określonego Produktu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II.  DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej https://www.powercity.pl/ umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA formularz dostępny na stronie internetowej https://www.powercity.pl/ umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 5. KLUB – klub PowerCity prowadzony przez Usługodawcę.

 6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest jego rejestracja oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.

 8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu oraz usług oferowanych przez Usługodawcę.

 9. OKRES ABONAMENTOWY – czas, na jaki została wykupiona usługa świadczona przez Usługodawcę. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień odpowiadający dniu zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego, a gdyby takiego dnia w danym miesiącu kalendarzowym nie było, ostatni dzień w danym miesiącu.

 10. PRODUKT – świadczona przez Usługodawcę usługa rekreacyjno-sportowa (do której wykonania upoważnia karnet) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

 12. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://www.powercity.pl/.

 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą.

 14. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA Sylwia Księżopolska oraz Aleksander Wysocki wykonująca działalność gospodarczą pod firmą FITNESS EUFORIA SPÓŁKA CYWILNA SYLWIA KSIĘŻOPOLSKA, ALEKSANDER WYSOCKI, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 59A 32-300 Olkusz, NIP: 5492435917, REGON: 243473121.

 15. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIKosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzący działalność gospodarczą, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 16. USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III.  RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. prowadzenie Konta w Serwisie,

 2. korzystanie z Newslettera,

 3. korzystanie z Formularza Kontaktowego,

 4. zawieranie Umów Sprzedaży,

 5. rejestracja online na zajęcia.

  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych        w Regulaminie  oraz w ewentualnej umowie podpisanej z Klientem.

  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią                        integralną  część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV.  WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. W celu złożenia Zamówienia Produktu, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.

 5. Zamówienia Produktów można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.https://www.powercity.pl/) – 24 godziny na dobę przez cały rok, poprzez akceptację Regulaminu, akceptację regulaminu Klubu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.

 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

  a. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem.

        b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

        c. Przyjęcie Zamówienia powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

        d. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

        e. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

        f. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 6 lit. e) zostaje zawarta Umowa                Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 7. Realizacja usługi będącej przedmiotem Zamówienia następuje po jej opłaceniu na zasadach określonych w               Regulaminie oraz zgodnie z cennikiem.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonej w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Pierwsza opłata za wybrany Okres Abonamentowy, naliczana jest od dnia zawarcia umowy i płatna jest w dniu zawarcia umowy, chyba że strony postanowią inaczej.

 3. Klient zobowiązany jest do uiszczania opłat na warunkach określonych w cenniku Usługodawcy.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy zakładaniu Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności.

 5. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem opłaty za świadczone usługi w określonym terminie skutkować będzie wezwaniem do zapłaty.

 6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.

 7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony

 8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi.

 9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na złożeniu Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub zaprzestania składania zamówienia.

 10. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na rejestracji na zajęcia zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi.

 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 12. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 13. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 14. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 15. Usługodawca zastrzega prawo do zablokowania dostępu do Konta w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VI. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olkusz@powercity.pl. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca/Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność z użyciem polecenia zapłaty,

  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,

  3. płatność poprzez zlecenie potrącenia kwoty z salda karty płatniczej,

  4. płatność gotówką.

 2. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
  50 1050 1256 1000 0091 4390 1230 ING Bank ŚląskiS.A. FITNESS EUFORIA SPÓŁKA CYWILNA SYLWIA KSIĘŻOPOLSKA, ALEKSANDER WYSOCKI, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 59A 32-300 Olkusz, NIP: 5492435917. W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr……..”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 4. Operatorem płatności elektronicznych jest SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A.

 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 6. W przypadku zlecenia obciążenia karty płatniczej potwierdzenie zakupu będzie przesłane na adres e-mail podany na Koncie utworzonym przez Użytkownika.

 7. Świadczenie zamówionej usługi jest możliwe dopiero po jej opłaceniu.    

VIII.  TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olkusz@powercity.pl lub pisemnie na adres: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 59A 32-300 Olkusz.

 3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  W związku z
  uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olkusz@powercity.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

IX.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści stanowiące integralną część strony zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.powercity.pl/, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. “layout”), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Sylwii Księżopolskiej i Aleksandra Wysockiego wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą FITNESS EUFORIA SPÓŁKA CYWILNA SYLWIA KSIĘŻOPOLSKA, ALEKSANDER WYSOCKI, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 59A 32-300 Olkusz, NIP: 5492435917, REGON: 243473121. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.powercity.pl/, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.powercity.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

X.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.

   2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

   3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za skutki związane z utratą hasła.

   4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

   5. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.

   6. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.

   7. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.

   8. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.

   9. Usługodawca dochowuje należytej staranności dla utrzymania parametrów Usług na stałym określonym poziomie (SLA).

   10. Awarie Usług lub ich elementów mogą być zgłaszane Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: olkusz@powercity.pl 365 dni w roku. Odpowiedzi na zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

   11. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu.

   12. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu.

   13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

   14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.

   15. Usługodawca nie odpowiada w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.

   16. Usługodawca nie odpowiada wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za:

 1. jakiekolwiek szkody Usługobiorcy niebędącego Konsumentem spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
 2. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
 3. niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami.

                    17.Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma                      dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 3. W przypadku usługi termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument zawarł umowę.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

 3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej.

 4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 5. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 6. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

—————————————————————————————————————————Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższego (-ych) produktu (-ów).

Lp.

Nazwa produktu

Ilość sztuk

1.

2.

3.

Data zawarcia umowy …………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer zamówienia …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data i podpis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REKLAMACJA

—————————————————————————————————————————

Niniejszym zgłaszam reklamację dotyczącą produktu:

.………………………………………………………………………………………….…………………………..……………………………………………

Data zawarcia umowy ……………………………………………………………………………………………………………………………

Opis wady/ przyczyna reklamacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Reklamacja w oparciu o rękojmię

Żądanie reklamującego:

……………………………………………………………………………………………………………..

Data i podpis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

REGULAMIN KLUBU POWERCITY GYM&FITNESS

PowerCity gym&fitness jest własnością Sylwii Księżopolskiej i Aleksandra Wysockiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Fitness Euforia s. c. Sylwia Księżopolska, Aleksander Wysocki, adres siedziby i do doręczeń: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 59A 32-300 Olkusz, NIP: 5492435917, REGON: 243473121, adres poczty elektronicznej: olkusz@powercity.pl. Wszelkie sprawy oraz zapytania związane z funkcjonowaniem klubu należy kierować do siedziby Power City Olkusz: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 59A, 32-300 Olkusz. Każdy członek klubu PowerCity– zwany dalej Członkiem Klubu – jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania poniższego Regulaminu.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa prawa i obowiązki Członków Klubu PowerCity prowadzonego przez

Fitness Euforia s.c. Sylwia Księżopolska, Aleksander Wysocki z siedzibą w Olkuszu (dalej „Spółka”)

1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Spółka prowadzi Klub PowerCity (dalej „Klub”) dla Członków Klubu w następującej lokalizacji: ul. Kazimierza Wielkiego 59A 32-300 Olkusz.

 2. Spółka upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu udostępnionych Członkom Klubu do użytku oraz do korzystania z usług świadczonych w Klubie w lokalizacji wskazanej w pkt 1 Regulaminu, wyłącznie na warunkach określonych w Umowie członkostwa Klubu (dalej „Umowa”) i Regulaminie.

 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karta/chip klubowy (zwany dalej „Kartą”).

 4. Klub czynny jest zgodnie z aktualnymi godzinami otwarcia podanymi na stronie klubu: www.powercity.pl i wstęp do niego mają jedynie Członkowie Klubu posiadający aktywną Kartę klubową.

 5. Karta ma charakter imienny i nie może być odstępowana lub udostępniana innym osobom.

 6. Uprawnienia związane z członkostwem w Klubie i posiadaniem Karty mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

 7. W razie wykupienia Karty przez przedsiębiorcę lub pracodawcę, Karta klubowa opiewa na nazwę przedsiębiorcy lub pracodawcy i może korzystać z niej tylko jedna osoba wskazana przez przedsiębiorcę lub pracodawcę.

 8. Karta jest wydawana w dniu zawarcia umowy, na okres obowiązywania umowy. Po upływie tego okresu Karta traci ważność.

 9. Z usług Klubu można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, w czasie otwarcia Klubu z dowolną częstotliwością i dowolnie długo, w tym można korzystać jedynie z urządzeń, które nie są w tym samym czasie wykorzystywane przez innych Członków Klubu, poza przypadkami, co do których zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

 10. Każdy Członek Klubu ćwiczy samodzielnie. Kierownictwo Klubu nie zapewnia nadzoru trenera lub instruktora.

 11. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, iż stan jego zdrowia umożliwia mu korzystanie z usług Klubu. Oświadczenie zawarte jest w treści umowy członkowskiej. Członek Klubu zobowiązany jest każdorazowo informować Kierownictwo Klubu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, o pogorszeniu stanu zdrowia mogącym stanowić przeciwwskazanie do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Klubu, mogącym skutkować dalszym uszczerbkiem na zdrowiu w przypadku wykonywania niektórych ćwiczeń. Klub ma prawo zażądać od Członka Klubu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność Członka Klubu do korzystania z usług świadczonych przez Klub, w przypadku wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych lub braku zaświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym korzystanie z usług, Klub może odmówić dostępu do tych usług do momentu uzyskania oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z usług Klubu.

 12. Członek Klubu, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie określonych ćwiczeń lub korzystanie z określonych usług Klubu, zobowiązany jest powstrzymać się od tych ćwiczeń lub korzystania z tych usług.

 13. Członek Klubu powinien korzystać z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający z zasad korzystania z usług świadczonych przez Klub.

 14. Klub zastrzega sobie prawo do nakazania Członkowi Klubu opuszczenia klubu, w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających z Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności, gdy jego zachowanie zagraża jego zdrowiu lub życiu oraz innych Członków i pracowników Klubu.

 15. Każdy Członek Klubu jest zobowiązany do korzystania z usług Klubu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

 16. Klub zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu, w związku z niezbędnymi czynnościami naprawczymi lub konserwatorskimi, mającymi na celu zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z Usług. W takim przypadku jeżeli określone urządzenie lub element wyposażenia Klubu na daną partię mięśni jest chwilowo nieczynna, to można ćwiczyć na innym przyrządzie, który odpowiada za tą samą partię mięśniową

 17. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty/chipu dostępu Członek Klubu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Kierownictwu Klubu. Wydanie nowej Karty/chipu, następuje po uiszczeniu opłaty związanej wyłącznie z kosztem jej zamówienia i wyrobienia.

 18. Na żądanie Członka Klubu, Klub wystawia faktury z tytułu opłat za członkostwo w Klubie i korzystanie z usług Klubu.

 19. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz lub z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym członków Klubu z wyprzedzeniem, w tym powiadomi Członków Klubu za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na podane adresy elektroniczne, a także poprzez umieszczenie w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosownej informacji na ten temat. Jednocześnie Umowa o korzystanie z usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o liczbę dni, w których Klub był nieczynny.

 20. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć Klubu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym o Klubie. Wykorzystywanie tych zdjęć przez osoby trzecie bez pisemnej zgody kierownictwa Klubu jest zabronione.

 21. Członkowie Klubu zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru umożliwiającego korzystanie z usług Klubu, w tym obuwia sportowego (zmienionego, czyli innego od tego, w którym przyszli do Klubu, nie mogą to być sandały czy klapki) zapewniającego bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z usług Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad stosownego ubierania się podczas korzystania z usług Klubu, o czym zostanie poinformowany każdy Członek Klubu.

 22. Członek Klubu może zostać niedopuszczony do korzystania z usług Klubu w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z pkt 21, do momentu spełnienia wymogu odpowiedniego stroju i obuwia.

 23. Członek Klubu zobowiązany jest posiadać i używać ręcznika osobistego w sali ćwiczeń siłowych, fitness i cardio.

 24. Członek Klubu zobowiązany jest przestrzegać i zachowywać zasady higieny, kultury osobistej oraz czystości oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.

 25. Członek Klubu zobowiązany jest po każdym skończonym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce i zdezynfekować je przeznaczonym do tego preparatem, który jest dostępny w sali ćwiczeń.

 26. Zajęcia grupowe odbywają zgodnie z aktualnym harmonogramem dostępnym w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć grupowych oraz odwołania zajęć, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach tj. gdy wystąpi brak możliwości przeprowadzenia zajęć w określonym terminie z winy lub z powodu nieobecności instruktora lub ze względów bezpieczeństwa, o czym uczestnicy zajęć będą uprzednio informowani. Zmiana harmonogramu lub odwołanie zajęć nie pozbawia Członka Klubu prawa do wykorzystania usługi w innym terminie lub korzystania z innych zajęć w Klubie.

 27. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na dodatkowe zajęcia z trenerem. Ewentualne spóźnienie nie spowoduje przedłużenia zajęć. Opuszczenie umówionych zajęć bez wcześniejszego powiadomienia Klubu nie zwalnia Członka Klubu od opłaty za dodatkowe zajęcia.

 28. Trening indywidualny mogą prowadzić instruktorzy Klubu PowerCity oraz trenerzy personalni z zewnątrz pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Managera Klubu oraz uiszczenia właściwej opłaty. Nie dopuszcza się prowadzenia treningów indywidualnych z naruszeniem niniejszego punktu szczególności bez uzgodnienia tego z Managerem Klubu.

 29. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego lub jego małoletniego podopiecznego na terenie Klubu.

 30. Członek Klubu jest odpowiedzialny za wprowadzenie przez niego na teren Klubu osób nieuprawnionych do korzystania z usług Klubu. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia na członka Klubu może zostać nałożona kara umowna w wysokości 500 zł (pięćset złotych). Za szkody wyrządzone na terenie Klubu przez osobę nieuprawnioną, wprowadzoną przez Członka Klubu odpowiadają solidarnie sprawca szkody oraz członek Klubu wprowadzający tę osobę, na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

 31. Członkowie Klubu zobowiązani są do niezwłocznego informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej.

 32. W zakresie nieuregulowanym Umową członkowską i Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy innych polskich ustaw.

2. CZŁONKOSTWO, CENNIK I OPŁATY

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

 2. Podstawą członkostwa w Klubie jest umowa zawierana na okres dwunastu miesięcy bez możliwości wypowiedzenia albo sześciu miesięcy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowa członkowska zawarta na okres dwunastu miesięcy lub sześciu miesięcy ulega przedłużeniu na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedziana przez Członka Klubu lub Klub przed okres jednego miesiąca od momentu jej przedłużenia. Członek Klubu jest uprawniony również do złożenia oświadczenia woli o braku zgody na automatyczne przedłużenie umowy przed jej upływem. Umowa zawarta na czas nieokreślony po upływie miesiąca od jej przedłużenia może ulec wypowiedzeniu za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, a okres wypowiedzenia umowy jest liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia. Członek Klubu może złożyć wypowiedzenie na piśmie w recepcji Klubu lub na piśmie kierowanym do Fitness Euforia s.c. Sylwia Księżopolska, Aleksander Wysocki na aktualny adres Klubu wskazany na stronie internetowej www.powercity.pl. Klient w wypowiedzeniu podaje swój numer umowy członkowskiej.

 3. Członek Klubu ma prawo do zawieszenia wykonywania Umowy na pełne miesiące kalendarzowe (przez miesiąc należy rozumieć 30 następujących po sobie dni kalendarzowych). Umowę na okres 12 miesięcy można zawiesić maksymalnie na 2 miesiące w ciągu roku, natomiast umowę na okres 6 miesięcy można zawiesić na 1 miesiąc w ciągu 6 miesięcy.

 4. O zamiarze zawieszenia wykonywania Umowy, o którym mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału, należy poinformować pisemnie Klub nie później niż 3 (trzy) dni robocze przed początkiem zawieszenia. Przez okres zawieszenia Członek Klubu jest zwolniony z obowiązku płacenia miesięcznego abonamentu i nie może korzystać z usług świadczonych przez Klub.

 5. W przypadku zawieszenia Umowy zawartej na czas określony dwunastu lub sześciu miesięcy, okres członkostwa ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania zawieszenia. Klientowi nie przysługuje prawo do zawieszenia umowy, jeżeli umowa została już wypowiedziana lub jeżeli Klub jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Z chwilą złożenia wniosku o zawieszenie oraz w okresie zawieszenia Członek Klubu nie może wypowiedzieć Umowy członkowskiej.

 6. Członek Klubu na podstawie umowy członkowskiej, zobowiązany jest do ponoszenia miesięcznych opłat z tytułu członkostwa w Klubie przez czas obowiązywania umowy. Fakt, iż Członek Klubu faktycznie nie korzysta z urządzeń i usług Klubu, nie zwalnia go od ponoszenia opłat członkowskich.

 7. Klub ma prawo zlecić obsługę pobierania opłat z tytułu członkostwa w Klubie podmiotowi zewnętrznemu, w tym przyjmowanie wpłat na rachunek bankowy wskazany przez ten podmiot. Członek Klubu będzie o tym każdorazowo informowany, a szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych w ten sposób danych osobowych określa polityka prywatności Klubu.

 8. W przypadku zawarcia Umowy na czas określony Klub gwarantuje stałą cenę abonamentu ustaloną w dniu zawarcia umowy do końca jej obowiązywania.

 9. Opłaty z tytułu członkostwa w Klubie są płatne miesięcznie, za dany miesiąc do 8 (ósmego) dnia tego miesiąca.

 10. W przypadku niemożności pobrania przez Klub płatności metodą zadeklarowaną przez Członka Klubu w Formularzu Członkowskim, z przyczyn niezależnych od Klubu, Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego uiszczenia zaległych płatności oraz wskazanie alternatywnej metody płatności pozwalającej na automatyczne obciążenie rachunku Członka Klubu.

 11. Niewywiązanie się z zobowiązań przez Członka Klubu następuje w szczególności w sytuacji, gdy należna płatność wynikająca z niniejszej umowy jest opóźniona o więcej niż 30 dni kalendarzowych.

 12. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik Klubu dostępny na stronie www.powercity.pl.

 13. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

 14. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata aktywacyjna i opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne opłaty członkowskie są płatne z góry według harmonogramu ustalonego w Umowie.

 15. Spółka udostępnia następujące metody płatności:

 1. płatność z użyciem polecenia zapłaty,

 2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,

 3. płatność kartą płatniczą (w tym również cykliczne obciążenie rachunku powiązanego z kartą płatniczą),

 4. płatność gotówką.

 1. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty płatniczej (w tym cykliczne obciążenia rachunku powiązanego z kartę) lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Płatność może być pobierana również na zasadzie obciążenia rachunku karty płatniczej po wyrażeniu odpowiedniej zgody przez posiadacza obciążanego rachunku.

 2. W przypadku zlecenia obciążenia karty płatniczej potwierdzenie uiszczenia opłaty będzie przesłane na adres e-mail podany przez Członka Klubu.

3. BEZPIECZEŃSTWO

  1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa świadczenia oraz korzystania z usług Klubu, w szczególności uniemożliwienia dostępu do pomieszczeń oraz wyposażenia Klubu osobom nieupoważnionym, wstęp do Klubu może być kontrolowany przy użyciu biometrycznego systemy weryfikacji. System ten polega na użyciu karty członkowskiej zawierającej unikalny kod alfanumeryczny wygenerowany na podstawie danych będących cyfrowym obrazem skrajnych punktów palca dłoni członka Klubu. Weryfikacja następuje przed wejściem do Klubu i polega na porównaniu opisanego wyżej kodu z cyfrowym obrazem skrajnych punktów palca dłoni osoby wchodzącej do Klubu odczytanym przez czytnik biometryczny. Cyfrowy obraz skrajnych punktów palca jest każdorazowo i niezwłocznie usuwany z pamięci czytnika. Kod jest zapisany trwale wyłącznie na karcie członkowskiej i jest on chroniony przed nieuprawnionym użyciem przez zastosowanie odpowiednich mechanizmów kryptograficznych. Dane członka Klubu obejmujące cyfrowy obraz skrajnych punktów palca dłoni członka Klubu są przetwarzane przez Administratora Danych (właścicieli Klubu) wyłącznie w celu weryfikacji i kontroli wstępu do Klubu, zgodnie z wybranym przez członka Klubu mechanizmem kontroli. Przetwarzanie danych biometrycznych w postaci danych daktyloskopijnych odbywa się po wyrażeniu odrębnej zgody Członka Klubu.

  2. Każdy Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że jest to Klub bez nadzoru instruktora, co jest związane z samodzielnym korzystaniem z usług świadczonych przez Klub.

  3. Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu, przepisów przeciwpożarowych (zgodnie z odpowiednią instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach Klubu) oraz zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń personelu Klubu lub instruktorów, dotyczących sposobu korzystania z urządzeń i przyrządów znajdujących się w Klubie udostępnionych Członkom Klubu.

  4. Członek Klubu zobowiązany jest powstrzymywać się od działań mogących spowodować uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klubu jak również zniszczenia pomieszczeń Klubu.

  5. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów oraz produktów tytoniowych, jak również spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, wnoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, wchodzenia do pomieszczeń Klubu w stanie nietrzeźwości, odurzenia lub pod wpływem narkotyków lub środków odurzających.

  6. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Członkom Klubu możliwości korzystania z usług Klubu.

  7. Osoby rażąco naruszające postanowienia Regulaminu mogą zostać zobowiązane do opuszczenia Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, Kierownictwo Klubu może po jednokrotnym pisemnym upomnieniu, w przypadku kontynuowania naruszeń, wypowiedzieć umowę.

  8. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z usług Klubu innym Członkom Klubu lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie oraz zagrożenia dla ich życia lub zdrowia.

  9. Budynek, w którym znajduje się Klub (dalej ‘Budynek’) oraz pomieszczenia Klubu objęte są całodobowym nadzorem oraz monitoringiem. Osoby ćwiczące w pomieszczeniach Klubu, wchodzące do i wychodzące z Klubu są monitorowane. Administratorem danych pozyskiwanych w ten sposób jest Spółka. Szczegółowe informacje określa polityka prywatności. System monitoringu jest używany w celach bezpieczeństwa. System nadzoru i monitoringu nie chroni przed zagrożeniami w budynku. Członkom Klubu zaleca się zachowanie ostrożności przy wchodzeniu do budynku i przy jego opuszczaniu.

  10. Klub jest wyposażony w pomieszczenia, w których znajdują się prysznice i toalety. Członek Klubu jest zobowiązany do zachowania ostrożności oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa użytkowania w tych pomieszczeniach, ponieważ podłogi tych pomieszczeń mogą być mokre, co grozi w przypadku braku ostrożności, utratą przyczepności lub stabilności oraz upadkiem lub uszczerbkiem na zdrowiu.

  11. Klub posiada apteczkę pierwszej pomocy. W przypadku drobnych obrażeń (skaleczeń, otarć itp.) należy skorzystać z apteczki, która znajduje się w Klubie. W przypadku poważniejszych obrażeń, które wymagają pomocy medycznej należy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub 999.

  12. Wszystkie wypadki i obrażenia należy zgłosić Kierownictwu Klubu lub Personelowi.

  13. Drzwi do Klubu posiadają system zabezpieczeń umożliwiający opuszczenie Klubu w przypadku braku zasilania. W pomieszczeniach Klubu zamontowano również oświetlenie wyjścia awaryjnego zapewniające jego widoczność podczas przerw w dostawie energii.

  14. W przypadku wystąpienia pożaru lub spostrzeżenia dymu należy natychmiast uruchomić „przycisk alarmowy” i opuścić budynek, następnie należy bezzwłocznie zatelefonować pod numer 998 lub 112 i powiadomić Straż Pożarną o możliwym pożarze.

  15. Powyższe zasady są tylko ogólnymi zasadami korzystania z usług świadczonych przez Klub. Należy przestrzegać wszelkich instrukcji udzielanych przez personel, trenera lub instruktora Klubu oraz stosować się do oznaczeń i tablic informacyjnych wywieszonych w budynku i pomieszczeniach Klubu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia urządzeń lub wyposażenia Klubu należy skonsultować się z trenerem, instruktorem lub członkiem personelu Klubu, jeżeli jest dostępny, albo zatelefonować pod wskazany do tego celu numer wywieszony w pomieszczeniach Klubu. Nie wolno używać urządzenia lub wyposażenia Klubu, jeżeli nie jest znany sposób jego działania lub jeżeli istnieją inne wątpliwości, co do możliwości jego użycia.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest FITNESS EUFORIA SPÓŁKA CYWILNA SYLWIA KSIĘŻOPOLSKA, ALEKSANDER WYSOCKI wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 59A 32-300 Olkusz, NIP: 5492435917, REGON: 243473121, adres poczty elektronicznej (e-mail): olkusz@powercity.pl, zwana dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

3. Dane osobowe Członków Klubu przechowywane są przez Administratora:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;

 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. Podanie danych osobowych przez Członka Klubu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania Umowy.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Dane osobowe Członków Klubu przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy świadczeniu usług w Klubie. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

7. Dane osobowe Członków Klubu są przekazywane:

 1. Operatorom płatności, w celu i zakresie niezbędnym do obsługi płatności za usługi świadczone przez Klub,

 2. podmiotowi świadczącemu usługi związane z odczytem linii papilarnych,

 3. firmie księgowej, w celu obsługi rachunkowej,

 4. hostingodawcy, w przypadku korzystania przez Członka Klubu z usług elektronicznych serwisu internetowego www.powercity.pl,

 5. kancelarii prawnej, w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń w stosunku do Członka Klubu,

 6. Perfect Gym Solutions S.A.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Podstawy prawne żądania Członka Klubu:

a) Dostęp do danych – art. 15 RODO.

b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

Członek Klubu ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie.

e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mają być przekazane dane oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu tego żądania przez Członka Klubu.

f) Sprzeciw – art. 21 RODO.

Członek Klubu ma prawo wyrazić sprzeciw co do przetwarzania swoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez niego zakresie.

g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili odwołana bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć́ cofnięcia zgody tylko na określony cel albo wszystkich celów przetwarzania danych osobowych.

10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 9 niniejszego rozdziału można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: olkusz@powercity.pl lub skierować żądanie pisemnie na adres: ul. K. Kazimierza Wielkiego 59A, 32-300 Olkusz. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu żądania, w szczególności określenie uprawnienia, z którego Członek Klubu chce skorzystać, zgodnie z pkt 9 niniejszego rozdziału oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie wniosku przez Administratora.

11. W sytuacji wystąpienia przez Członka Klubu z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia (pkt 13 niniejszego rozdziału) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Członka Klubu uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podst. art 17 ust. 1 i 2 RODO nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

b) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO,

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1 art 17 RODO, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PowerCity.pl

Fitness Euforia s.c.

NIP 5492435917

ul. K.Kazimierza Wielkiego 59A,
32-300 Olkusz

olkusz@powercity.pl

+48 797 101 602

Poniedziałek – Piątek

od 7:00 do 22:00

Sobota

od 10:00 do 18:00

Niedziela

od 10:00 do 16:00

Copyright by: PowerCity.pl - 2017
Projekt i wykonanie owlstudio.pl