Email: kontakt@powercity.pl Tel.: +48 608085369   PANEL KLIENTA

 REGULAMIN KLUBU POWERCITY GYM&FITNESS

 PowerCity gym&fitness jest własnością Magdaleny Chwastek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Evento Magdalena Chwastek, zwanej dalej Właścicielem, adres siedziby i do doręczeń: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 59A 32-300 Olkusz, NIP: 6371964586, REGON: 120325396, adres poczty elektronicznej: kontakt@powercity.pl. Wszelkie sprawy oraz zapytania związane z funkcjonowaniem klubu należy kierować do siedziby Power City Olkusz: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 59A, 32-300 Olkusz. Każdy członek klubu PowerCity– zwany dalej Członkiem Klubu – jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania poniższego Regulaminu.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa prawa i obowiązki Członków Klubu PowerCity prowadzonego przez

P.H.U. Evento Magdalena Chwastek z siedzibą w Olkuszu

WARUNKI OGÓLNE

 1. Właściciel prowadzi Klub PowerCity (dalej „Klub”) pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 59A 32-300 Olkusz.
 2. Właściciel upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu udostępnionych Członkom Klubu do użytku oraz do korzystania z usług świadczonych w Klubie w lokalizacji wskazanej w pkt 1 Regulaminu na warunkach określonych w Umowie członkostwa Klubu (dalej „Umowa”) i Regulaminie.
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karta/chip klubowy (zwany dalej „Kartą”).
 4. Klub czynny jest zgodnie z aktualnymi godzinami otwarcia podanymi na stronie klubu: www.powercity.pl i wstęp do niego mają jedynie Członkowie Klubu posiadający aktywną Kartę klubową.
 5. Karta ma charakter imienny i nie może być odstępowana lub udostępniana innym osobom.
 6. Uprawnienia związane z członkostwem w Klubie i posiadaniem Karty mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 7. W razie wykupienia Karty przez przedsiębiorcę lub pracodawcę, Karta klubowa opiewa na nazwę (firmę) przedsiębiorcy lub pracodawcy. We wskazanym w niniejszym punkcie przypadku, z Karty może korzystać tylko jedna osoba wskazana uprzednio imiennie przez przedsiębiorcę lub pracodawcę.
 8. Karta jest wydawana w dniu zawarcia Umowy, na okres obowiązywania wskazany w Umowie. Po upływie tego okresu Karta traci ważność.
 9. Członek Klubu może korzystać z usług Klubu w zakresie przyznanych mu przez Umowę oraz Regulamin uprawnień tj. w godzinach otwarcia Klubu z dowolną częstotliwością i dowolnie długo, korzystać jedynie z urządzeń, które nie są w tym samym czasie wykorzystywane przez innych Członków Klubu, chyba że w Regulaminie zastrzeżono inaczej.
 10. Każdy Członek Klubu ćwiczy samodzielnie. Kierownictwo Klubu nie zapewnia nadzoru trenera lub instruktora.
 11. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, iż stan jego zdrowia umożliwia mu korzystanie z tych usług. Oświadczenie zawarte jest w treści Umowy członkowskiej. Członek Klubu zobowiązany jest każdorazowo informować kierownictwo Klubu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o pogorszeniu stanu zdrowia mogącym stanowić przeciwwskazanie do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Klubu lub mogącym skutkować dalszym uszczerbkiem na zdrowiu w przypadku wykonywania niektórych ćwiczeń. Klub ma prawo zażądać od Członka Klubu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność Członka Klubu do korzystania z usług świadczonych przez Klub. W przypadku wystąpienia przeciwskazań zdrowotnych lub braku zaświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym korzystanie z usług, Klub może odmówić dostępu do tych usług do momentu uzyskania oświadczenia o braku przeciwskazań do korzystania z usług Klubu.
 12. Członek Klubu, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie określonych ćwiczeń lub korzystania z określonych usług Klubu, zobowiązany jest powstrzymać się od wykonywania tych ćwiczeń lub korzystania z tych usług.
 13. Członek Klubu powinien korzystać z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający z zasad korzystania z usług świadczonych przez Klub.
 14. Klub zastrzega sobie prawo do nakazania Członkowi Klubu opuszczenia Klubu, w przypadku nieprzestrzegania przez niego zasad bezpieczeństwa wynikających z Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności, gdy jego zachowanie zagraża zdrowiu lub życiu jego, innych Członków lub pracownikom Klubu.
 15. Każdy Członek Klubu jest zobowiązany do korzystania z usług Klubu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.
 16. Klub zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu, w związku z niezbędnymi czynnościami naprawczymi lub konserwatorskimi, mającymi na celu zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z Usług. Jeżeli określone urządzenie lub element wyposażenia Klubu na daną partię mięśni jest chwilowo nieczynne, uprasza się Członka Klubu o wybór innej maszyny, która odpowiada za tą samą partię mięśniową.
 17. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty/chipu dostępu Członek Klubu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić kierownictwu Klubu. Wydanie nowej Karty/chipu, następuje po uiszczeniu opłaty związanej wyłącznie z kosztem jej zamówienia i wyrobienia.
 18. Na żądanie Członka Klubu, Klub wystawia faktury z tytułu opłat za członkostwo i korzystanie z usług Klubu.
 19. Klub może być zamknięty na czas konieczny: do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym członków Klubu z wyprzedzeniem, poprzez powiadomienie Członków Klubu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane adresy email oraz poprzez umieszczenie w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosownej informacji na ten temat. W powyższych sytuacjach Umowa o korzystanie z usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o liczbę dni, w których Klub był nieczynny.
 20. Wszelkie materiały drukowane, wykorzystujące zdjęcia Klubu, mają charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym o Klubie. Wykorzystywanie tych zdjęć przez osoby trzecie bez pisemnej zgody kierownictwa Klubu jest zabronione.
 21. Członkowie Klubu zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru umożliwiającego korzystanie z usług Klubu, w tym obuwia sportowego (zmienionego, czyli innego od tego, w którym przyszli do Klubu, nie mogą to być sandały czy klapki) zapewniającego bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z usług Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad oraz wymagań dotyczących ubioru, obowiązujących podczas korzystania z usług Klubu, o czym zostanie poinformowany każdy Członek Klubu.
 22. Członek Klubu może zostać niedopuszczony do korzystania z usług Klubu w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z pkt 21, do momentu spełnienia przez niego wymagań dotyczących odpowiedniego stroju i obuwia.
 23. Członek Klubu zobowiązany jest posiadać i używać ręcznika osobistego w sali ćwiczeń siłowych, fitness i cardio.
 24. Członek Klubu zobowiązany jest przestrzegać i zachowywać zasady higieny, kultury osobistej i czystości oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
 25. Członek Klubu zobowiązany jest po każdym skończonym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce i zdezynfekować je przeznaczonym do tego preparatem, który jest dostępny w sali ćwiczeń.
 26. Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z aktualnym harmonogramem dostępnym w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć grupowych oraz odwołania zajęć, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach tj. gdy wystąpi brak możliwości przeprowadzenia zajęć w określonym terminie z winy lub z powodu nieobecności instruktora lub ze względów bezpieczeństwa, o czym uczestnicy zajęć będą uprzednio informowani. Zmiana harmonogramu lub odwołanie zajęć nie pozbawia Członka Klubu prawa do wykorzystania usługi w innym terminie lub skorzystania z innych zajęć w Klubie.
 27. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na dodatkowe zajęcia z trenerem. Ewentualne spóźnienie nie spowoduje przedłużenia zajęć. Opuszczenie umówionych zajęć bez wcześniejszego powiadomienia Klubu nie zwalnia Członka Klubu od opłaty za dodatkowe zajęcia.
 28. Trening indywidualny mogą prowadzić instruktorzy Klubu PowerCity oraz zewnętrzni trenerzy personalni, po uzyskaniu przez nich stosownej zgody od managera Klubu oraz uiszczenia właściwej opłaty. Nie dopuszcza się prowadzenia treningów indywidualnych z naruszeniem niniejszego punktu, w szczególności bez uzgodnienia tego z managerem Klubu.
 29. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego lub jego małoletniego podopiecznego na terenie Klubu.
 30. Zabronione jest wprowadzanie na teren Klubu osób nie posiadających uprawień do korzystania z usług Klubu. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie przez niego na teren Klubu osób nieuprawnionych do przebywania w nim. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia na Członka Klubu może zostać nałożona kara umowna w wysokości 500 zł (pięćset złotych). Za szkody wyrządzone na terenie Klubu przez osobę nieuprawnioną, wprowadzoną przez Członka Klubu odpowiadają solidarnie sprawca szkody oraz członek Klubu wprowadzający tę osobę, na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.
 31. Członkowie Klubu zobowiązani są do niezwłocznego informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej.
 32. W zakresie nieuregulowanym Umową członkowską i Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy innych polskich ustaw.

 

CZŁONKOSTWO, CENNIK I OPŁATY

 Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

 1. Podstawą członkostwa w Klubie jest Umowa zawierana na okres:
 1. Umowa członkowska zawarta na okres dwunastu lub sześciu miesięcy nie ulega przedłużeniu na czas nieokreślony po upływie okresu na jaki została zawarta.
 2. Członek Klubu ma prawo do zawieszenia Umowy na pełne miesiące kalendarzowe (przez miesiąc należy rozumieć 30 następujących po sobie dni kalendarzowych). Umowę na okres 12 miesięcy można zawiesić maksymalnie na 2 miesiące w ciągu roku, natomiast umowę na okres 6 miesięcy można zawiesić na 1 miesiąc w ciągu 6 miesięcy.
 3. O zamiarze zawieszenia wykonywania Umowy, o którym mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału, należy poinformować pisemnie Klub nie później niż na 3 (trzy) dni robocze przed początkiem okresu zawieszenia. Przez okres zawieszenia Członek Klubu jest zwolniony z obowiązku opłacania miesięcznego abonamentu i nie może korzystać z usług świadczonych przez Klub.
 4. W przypadku zawieszenia Umowy zawartej na czas określony dwunastu lub sześciu miesięcy, okres członkostwa ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania zawieszenia. Klientowi nie przysługuje prawo do zawieszenia umowy, jeżeli umowa została już wypowiedziana lub jeżeli Klub jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Z chwilą złożenia wniosku o zawieszenie oraz w okresie zawieszenia Członek Klubu nie może wypowiedzieć Umowy członkowskiej.
 5. Członek Klubu na podstawie Umowy członkowskiej, zobowiązany jest do ponoszenia miesięcznych opłat z tytułu członkostwa w Klubie przez czas obowiązywania umowy. Fakt, iż Członek Klubu faktycznie nie korzysta z urządzeń i usług Klubu, nie zwalnia go od ponoszenia opłat członkowskich.
 6. Klub ma prawo zlecić obsługę pobierania opłat z tytułu członkostwa w Klubie podmiotowi zewnętrznemu, w tym przyjmowanie wpłat na rachunek bankowy wskazany przez ten podmiot. Członek Klubu będzie o tym każdorazowo informowany, a szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych w ten sposób danych osobowych określa polityka prywatności Klubu.
 7. W przypadku zawarcia Umowy na czas określony Klub gwarantuje stałą cenę abonamentu ustaloną w dniu zawarcia umowy do końca jej obowiązywania.
 8. Opłaty z tytułu członkostwa w Klubie są płatne co miesiąc.
 9. W przypadku niemożności pobrania przez Klub płatności metodą zadeklarowaną przez Członka Klubu w formularzu Członkowskim, z przyczyn niezależnych od Klubu, Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego uiszczenia zaległych płatności oraz wskazanie alternatywnej metody płatności pozwalającej na automatyczne obciążenie rachunku Członka Klubu.
 10. Niewywiązanie się z zobowiązań przez Członka Klubu następuje w szczególności w sytuacji, gdy należna płatność wynikająca z niniejszej umowy jest opóźniona o więcej niż 30 dni kalendarzowych.
 11. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik Klubu dostępny na stronie www.powercity.pl.
 12. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
 13. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata aktywacyjna i opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne opłaty członkowskie są płatne z góry według harmonogramu ustalonego w Umowie.
 14. Właściciel udostępnia następujące metody płatności:
 15. płatność z użyciem polecenia zapłaty,
 16. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
 17. płatność kartą płatniczą (w tym również cykliczne obciążenie rachunku powiązanego z kartą płatniczą),
 18. płatność gotówką.
 19. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty płatniczej (w tym cykliczne obciążenia rachunku powiązanego z kartę) lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Płatność może być pobierana również na zasadzie obciążenia rachunku karty płatniczej po wyrażeniu odpowiedniej zgody przez posiadacza obciążanego rachunku.
 20. W przypadku zlecenia obciążenia karty płatniczej potwierdzenie uiszczenia opłaty będzie przesłane na adres e-mail podany przez Członka Klubu.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa świadczenia oraz korzystania z usług Klubu, w szczególności uniemożliwienia dostępu do pomieszczeń oraz wyposażenia Klubu osobom nieupoważnionym, wstęp do Klubu może być kontrolowany przy użyciu biometrycznego systemu weryfikacji. System ten polega na użyciu karty członkowskiej zawierającej unikalny kod alfanumeryczny wygenerowany na podstawie danych będących cyfrowym obrazem skrajnych punktów palca dłoni członka Klubu. Weryfikacja następuje przed wejściem do Klubu i polega na porównaniu opisanego wyżej kodu z cyfrowym obrazem skrajnych punktów palca dłoni osoby wchodzącej do Klubu odczytanym przez czytnik biometryczny. Cyfrowy obraz skrajnych punktów palca jest każdorazowo i niezwłocznie usuwany z pamięci czytnika. Kod jest zapisany trwale wyłącznie na karcie członkowskiej i jest on chroniony przed nieuprawnionym użyciem przez zastosowanie odpowiednich mechanizmów kryptograficznych. Dane członka Klubu obejmujące cyfrowy obraz skrajnych punktów palca dłoni członka Klubu są przetwarzane przez Administratora Danych (Właściciela Klubu) wyłącznie w celu weryfikacji i kontroli wstępu do Klubu, zgodnie z wybranym przez członka Klubu mechanizmem kontroli. Przetwarzanie danych biometrycznych w postaci danych daktyloskopijnych odbywa się po wyrażeniu odrębnej zgody przez Członka Klubu.
 2. Każdy Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że jest to Klub bez nadzoru instruktora, co jest związane z samodzielnym korzystaniem z urządzeń oraz usług świadczonych przez Klub.
 3. Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu, przepisów przeciwpożarowych (zgodnie z odpowiednią instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach Klubu) oraz zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń personelu Klubu lub instruktorów, dotyczących sposobu korzystania z urządzeń i przyrządów znajdujących się w Klubie i udostępnionych Członkom Klubu.
 4. Członek Klubu zobowiązany jest powstrzymywać się od działań mogących spowodować uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klubu, jak również zniszczenia pomieszczeń Klubu.
 5. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, e-papierosów oraz produktów tytoniowych, jak również spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, wnoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, wchodzenia do pomieszczeń Klubu w stanie nietrzeźwości, odurzenia lub pod wpływem narkotyków lub środków odurzających.
 6. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Członkom Klubu możliwości korzystania z usług Klubu.
 7. Osoby rażąco naruszające postanowienia Regulaminu mogą zostać zobowiązane do opuszczenia Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, kierownictwo Klubu może po jednokrotnym pisemnym upomnieniu, w przypadku kontynuowania naruszeń, wypowiedzieć umowę.
 8. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby: utrudnić korzystanie z usług Klubu innym Członkom Klubu, doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia lub stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia lub zdrowia osób przebywających w Klubie.
 9. Budynek, w którym znajduje się Klub (dalej ‘Budynek’) oraz pomieszczenia Klubu objęte są całodobowym nadzorem oraz monitoringiem. Osoby ćwiczące w pomieszczeniach Klubu, wchodzące i wychodzące z Klubu są monitorowane. Administratorem danych pozyskiwanych w ten sposób jest Właściciel. Szczegółowe informacje określa polityka prywatności. System monitoringu jest używany w celach bezpieczeństwa. System nadzoru i monitoringu nie chroni przed zagrożeniami w Budynku. Członkom Klubu zaleca się zachowanie ostrożności przy wchodzeniu do budynku i przy jego opuszczaniu.
 10. Klub jest wyposażony w pomieszczenia, w których znajdują się prysznice i toalety. Członek Klubu jest zobowiązany do zachowania ostrożności oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa w tych pomieszczeniach, ponieważ podłogi tych pomieszczeń mogą być mokre, co grozi w przypadku braku ostrożności, utratą przyczepności lub stabilności oraz upadkiem lub uszczerbkiem na zdrowiu.
 11. Klub posiada apteczkę pierwszej pomocy. W przypadku drobnych obrażeń (skaleczeń, otarć itp.) należy skorzystać z apteczki, która znajduje się w Klubie. W przypadku poważniejszych obrażeń, które wymagają pomocy medycznej należy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub 999.
 12. Wszystkie wypadki i obrażenia należy zgłosić kierownictwu Klubu lub personelowi.
 13. Drzwi do Klubu posiadają system zabezpieczeń umożliwiający opuszczenie Klubu w przypadku braku zasilania. W pomieszczeniach Klubu zamontowano również oświetlenie wyjścia awaryjnego zapewniające jego widoczność podczas przerw w dostawie energii.
 14. W przypadku wystąpienia pożaru lub spostrzeżenia dymu należy natychmiast uruchomić „przycisk alarmowy” i opuścić budynek, następnie należy bezzwłocznie zatelefonować pod numer 998 lub 112 i powiadomić Straż Pożarną o możliwym pożarze.
 15. Powyższe zasady są tylko ogólnymi zasadami korzystania z usług świadczonych przez Klub. Należy przestrzegać wszelkich instrukcji udzielanych przez personel, trenera lub instruktora Klubu oraz stosować się do oznaczeń i tablic informacyjnych wywieszonych w Budynku i pomieszczeniach Klubu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia urządzeń lub wyposażenia Klubu należy skonsultować się z trenerem, instruktorem lub członkiem personelu Klubu, jeżeli jest dostępny, albo zatelefonować pod wskazany do tego celu numer wywieszony w pomieszczeniach Klubu. Nie wolno używać urządzenia lub wyposażenia Klubu, jeżeli nie jest znany sposób jego działania lub jeżeli istnieją inne wątpliwości, co do możliwości jego użycia.

ZASADY HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA 

 1. Przy korzystaniu z maszyn i urządzeń znajdujących się w Klubie, Członek Klubu zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób oraz korzystania z ręcznika.
 2. Przed i po zakończonych ćwiczeniach Członek Klubu ma obowiązek dezynfekcji sprzętu i elementów wyposażenia Klubu, z których korzystał podczas wykonywania treningu.
 3. Członek Klubu ma obowiązek zachowania czystości w szatni a w szczególności nie pozostawianie rzeczy w szafce, z której korzystał.
 4. Zajęcia dostępne w ofercie Klubu, odbywają się w grupach ograniczonych ilościowo. Rezerwacje na zajęcia odbywają się za pośrednictwem strony www.powercity.pl.
 5. Właściciel zobowiązuje się do utrzymania odpowiedniego poziomu czystości Klubu i jego wyposażenia oraz regularnego wietrzenia pomieszczeń.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest P.H.U. EVENTO MAGDALENA CHWASTEK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Króla Kazimierza Wielkiego 59A 32-300 Olkusz, NIP: 6371964586, REGON: 120325396, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@powercity.pl, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Dane osobowe Członków Klubu przechowywane są przez Administratora:
 4. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata;
 5. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 6. Podanie danych osobowych przez Członka Klubu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania Umowy.
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 8. przetwarzane zgodnie z prawem,
 9. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 10. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 11. Dane osobowe Członków Klubu przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy świadczeniu usług w Klubie. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 12. Dane osobowe Członków Klubu są przekazywane:
 13. Operatorom płatności, w celu i zakresie niezbędnym do obsługi płatności za usługi świadczone przez Klub,
 14. podmiotowi świadczącemu usługi związane z odczytem linii papilarnych,
 15. firmie księgowej, w celu obsługi rachunkowej,
 16. hostingodawcy, w przypadku korzystania przez Członka Klubu z usług elektronicznych serwisu internetowego www.powercity.pl.
 17. kancelarii prawnej, w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń w stosunku do Członka Klubu,
 18. Gymmanager
 19. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 20. Podstawy prawne żądania Członka Klubu:
 21. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
 22. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 23. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 24. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO. Członek Klubu ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie.
 25. Przeniesienie danych – art. 20 RODO. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mają być przekazane dane oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu tego żądania przez Członka Klubu.
 26. Sprzeciw – art. 21 RODO. Członek Klubu ma prawo wyrazić sprzeciw co do przetwarzania swoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez niego zakresie.
 27. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili odwołana bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć́ cofnięcia zgody tylko na określony cel albo wszystkich celów przetwarzania danych osobowych.
 28. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 9 niniejszego rozdziału można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@powercity.pl lub skierować żądanie pisemnie na adres: ul. K. Kazimierza Wielkiego 59A, 32-300 Olkusz. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu żądania, w szczególności określenie uprawnienia, z którego Członek Klubu chce skorzystać, zgodnie z pkt 9 niniejszego rozdziału oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie wniosku przez Administratora.
 29. W sytuacji wystąpienia przez Członka Klubu z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia (pkt 13 niniejszego rozdziału) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Członka Klubu uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 30. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 31. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podst. art 17 ust. 1 i 2 RODO nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:
 32. korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 33. wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 34. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO,
 35. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1 art 17 RODO, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 36. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 ZGODY

 

Bezpieczeństwo

Potwierdzam, że zostałem/am zapoznany/na ze sposobem używania wszystkich urządzeń przeznaczonych dla Członków Klubu, korzystania z wejść i wyjść z Klubu, a także ze sposobem korzystania z urządzeń zabezpieczających. Oświadczam, że zapoznałem/am się z określonymi powyżej zasadami korzystania z usług świadczonych przez Klub, jak również z procedurami dotyczącymi korzystania z urządzeń, wyposażenia i pomieszczeń Klubu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Jestem świadomy/a istniejącego ryzyka, łącznie z ryzykiem obrażeń, uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią związanego z samodzielnym korzystaniem z urządzeń do ćwiczeń i wykonywaniem ćwiczeń bez pomocy, nadzoru lub bez obecności personelu Klubu.

                                                                                                                                 Data i podpis: ……………………………………………

 

Wizerunek

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na stronie www.powercity.pl oraz na profilach Właściciela w portalach społecznościowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć, treningów, wykonywanych ćwiczeń i innych zbiorowych zgromadzeń w Klubie mogą zostać umieszczone na stronie internetowej www.powercity.pl oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach strony www.powercity.pl, w tym również na profilach Właściciela na portalach społecznościowych. Jednocześnie zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Właściciela, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

                                                                                             

Data i podpis……………………………………………………

 

 

Cele marketingowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P.H.U. Evento Magdalena Chwastek, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 59A 32-300 Olkusz, NIP: 6371964586, REGON: 120325396tj. administratora danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO- w celach marketingowych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

                                                                                                                                 Data i podpis: ………………………………………………..

 

 

Dane biometryczne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych biometrycznych w postaci danych daktyloskopijnych przez P.H.U. Evento Magdalena Chwastek, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 59A 32-300 Olkusz, NIP: 6371964586, REGON: 120325396 tj. administratora danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO- w celach weryfikacji mojej tożsamości oraz odnotowania mojego wejścia do Klubu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                          

Data i podpis: …………………………………………………

 

 

Cykliczne płatności

Wyrażam zgodę na cykliczne pobieranie środków pieniężnych z mojej karty płatniczej w kwocie wynikającej z zakupionych przeze mnie usług w Klubie PowerCity, zgodnie z cennikiem obowiązującym w tym Klubie na rzecz P.H.U. Evento Magdalena Chwastek, adres siedziby i do doręczeń: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 59A 32-300 Olkusz, NIP: 6371964586, REGON: 120325396. W przypadku wypowiedzenia Umowy z powodu zmiany obowiązujących na dzień podpisania zgody cen, powyższa zgoda traci ważność, a środki pieniężne nie będą pobierane, aż do momentu wyrażenia kolejnej odrębnej i dobrowolnej zgody.

 

                                                                                                                                Data i podpis: …………………………………………                                     

 

Osoby niepełnoletnie

Jako rodzic/opiekun małoletniego, przyjmuję niniejszym pełną odpowiedzialność za: jakiekolwiek działania, szkody majątkowe i niemajątkowe, obrażenia osób lub szkody wyrządzone w majątku Członków Klubu, personelu Klubu lub osób przebywających w pomieszczeniach Klubu, spowodowane przez małoletniego korzystającego z usług Klubu. Dodatkowo przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasadę, iż jakiekolwiek rażące naruszenie przez małoletniego zasad korzystania z usług świadczonych przez Klub może spowodować utratę praw członkowskich Klubu przez małoletniego lub moich praw członkowskich.

 

                                                                                                                                 Data i podpis: ………………………………………………..

 

PowerCity.pl

P.H.U. EVENTO
Magdalena Chwastek
NIP 637 196 45 86

ul. K.Kazimierza Wielkiego 59A,
32-300 Olkusz

kontakt@powercity.pl

+48 608085369

Poniedziałek – Piątek

od 7:00 do 22:00

Sobota

od 08:00 do 16:00

Niedziela

od 08:00 do 14:00

Copyright by: PowerCity.pl - 2017
Projekt i wykonanie owlstudio.pl