Email: olkusz@powercity.pl Tel.: +48 797 101 602   ZMIEŃ KLUB >

REGULAMIN KLUBU POWERCITY GYM&FITNESS

PowerCity gym&fitness jest własnością Fitness Euforia s.c. Sylwia Księżopolska Aleksander Wysocki z siedzibą w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego 73. Wszelkie sprawy oraz zapytania związane z funkcjonowaniem klubu należy kierować do siedziby Fitness Euforia s.c. – 43-450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 73. Na każdym członku PowerCity– zwanym dalej Klientem – ciąży obowiązek znajomości i przestrzegania poniższego regulaminu.

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa prawa i obowiązki Członków Klubu PowerCity prowadzonego przez

Fitness Euforia s.c. Sylwia Księżopolska, Aleksander Wysocki z siedzibą w Ustroniu, zarejestrowaną przez Urząd Miasta Ustroń, (dalej „Firma”)

WARUNKI OGÓLNE

1. Firma prowadzi Klub PowerCity (dalej „Klub”) dla członków Klubu (dalej „Członek Klubu”, „Członkowie Klubu”).

2. Firma upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz do korzystania z usług świadczonych w Klubie wyłącznie na warunkach określonych w umowie członkostwa Klubu (dalej „umowa”) i Regulaminie.

3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karta/chip klubowy (zwany dalej „Karta”).

4. Klub czynny jest zgodnie z aktualnymi godzinami otwarcia podanymi na stronie klubu: www.powercity.pl i wstęp do niego mają jedynie Członkowie Klubu posiadający Kartę klubową.

5. Karta ma charakter imienny i nie może być odstępowana innym osobom. Uprawnienia płynące z Karty mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

6. W razie wykupienia Karty przez Przedsiębiorcę lub Pracodawcę, Karta klubowa opiewa na nazwę Przedsiębiorcy lub Pracodawcy i może korzystać z niej tylko jedna osoba wskazana przez Przedsiębiorstwo lub Pracodawcę.

7. Karta jest wydawana w dniu zawarcia umowy, na okres obowiązywania umowy. Po upływie tego okresu Karta traci ważność.

8. Z usług Klubu można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, w czasie otwarcia Klubu z dowolną częstotliwością i dowolnie długo, w tym można korzystać jedynie z urządzeń, które nie są w tym samym czasie wykorzystywane przez innych Członków Klubu, poza wypadkami, co do których zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

9. Każdy Członek Klubu ćwiczy samodzielnie. Kierownictwo Klubu nie zapewnia nadzoru trenera lub instruktora.

10. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, iż stan swojego zdrowia umożliwia mu korzystanie z usług Klubu. Oświadczenie zawarte jest w treści umowy członkowskiej. Członek Klubu zobowiązany jest każdorazowo informować Kierownictwo Klubu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, o pogorszeniu stanu zdrowia mogącym stanowić przeciwwskazanie do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Klubu, mogącym skutkować dalszym uszczerbkiem na zdrowiu w przypadku wykonywania niektórych ćwiczeń. Klub ma prawo zażądać od Członka Klubu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność Członka Klubu do korzystania z usług świadczonych przez Klub, w innym wypadku może odmówić dostępu do tych usług.

11. Członek Klubu, którego stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie określonych ćwiczeń lub korzystanie z określonych usług Klubu, zobowiązany jest powstrzymać się od tych ćwiczeń lub korzystania z tych usług.

12. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Członek Klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający z zasad korzystania z usług świadczonych przez Klub. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do nakazania Członkowi Klubu opuszczenia klubu, w przypadku jeżeli w opinii personelu lub Kierownictwa Klubu nie przestrzega tych zasad.

13. Każdy Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem firmy Fitness Euforia s.c. Sylwia Księżopolska, Aleksander Wysocki żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, poza wypadkami wynikającymi z winy Klubu.

14. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu w związku z zapobieganiem przeciążeniu tych urządzeń i wyposażenia, mogącego skutkować ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

15. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty/chipu dostępu Członek Klubu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Kierownictwu Klubu. Wydanie nowej Karty/chipu, następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztem jej wyrobienia.

16. Na żądanie Członka Klubu, Klub wystawia rachunki i faktury z tytułu opłat za członkostwo w Klubie i korzystanie z usług Klubu.

17. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz lub z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym członków Klubu z wyprzedzeniem, w tym powiadomi Członków Klubu za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na podane adresy elektroniczne, a także poprzez umieszczenie w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosownej informacji na ten temat. Jednocześnie umowa o korzystanie z usług Klubu zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni, w jakich Klub był nieczynny.

18. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku członków Klubu. W razie wykorzystania wizerunku Członka Klubu, co będzie w jakikolwiek sposób naruszało prywatność Członka Klubu, Członek Klubu zgłosi ten fakt kierownictwu. Wówczas Klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy w najszybszym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć Klubu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym o Klubie. Wykorzystywanie tych zdjęć przez osoby trzecie bez zgody kierownictwa Klubu jest zabronione.

19. Członkowie Klubu zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego (zmienionego, czyli innego od tego, w którym przyszli do Klubu, nie mogą to być sandały czy klapki). Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad stosownego ubierania się podczas korzystania z usług Klubu i niedopuszczenia Członka Klubu do korzystania z tych usług w przypadku jego nieodpowiedniego ubioru lub braku zmienionego obuwia.

20. Członek Klubu zobowiązany jest posiadać i używać osobisty ręcznik w sali ćwiczeń siłowych, fitness i cardio.

21. Członek Klubu zobowiązany jest przestrzegać i zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.

22. Członek Klubu zobowiązany jest po każdym skończonym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce i zdezynfekować je przeznaczonym do tego preparatem, który jest dostępny w sali ćwiczeń.

23. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Klubie.

24. Zajęcia grupowe odbywają zgodnie z aktualnym harmonogramem dostępnym w Klubie oraz na stronie internetowej Klubu.

25. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć grupowych oraz odwołania zajęć.

26. Członek Klubu jest zobowiązany do punktualnego stawienia się na dodatkowe zajęcia z trenerem. Ewentualne spóźnienie nie spowoduje przedłużenia zajęć. Opuszczenie umówionych zajęć bez wcześniejszego powiadomienia Klubu nie zwalnia Członka Klubu od opłaty za dodatkowe zajęcia.

27. Trening indywidualny mogą prowadzić instruktorzy Klubu PowerCity oraz trenerzy personalni z zewnątrz pod warunkiem zgody Managera Klubu oraz uiszczenia właściwej opłaty . Nie dopuszcza się prowadzenia treningów indywidualnych bez uzgodnienia tego z Managerem Klubu.

28. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie w każdym czasie prawo odmowy wpisu w poczet członków Klubu nowych kandydatów, a co za tym idzie do odmowy zawarcia umowy, bez podawania przyczyn.

29. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Klubu.

30. Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej. Pisma wysyłane na podane kierownictwu Klubu adresy, a nie podjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za skutecznie doręczone.

31. Osoba przyjęta w poczet Członków Klubu zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu.

32. W zakresie nieuregulowanym umowa i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

CZŁONKOSTWO, CENNIK I OPŁATY

1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

2. Z usług Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań lekarskich.

3. Podstawą członkostwa w Klubie jest umowa zawierana na okres dwunastu miesięcy bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia albo sześciu miesięcy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Jeżeli umowa członkowska zawarta na okres dwunastu miesięcy lub sześciu miesięcy nie zostanie wypowiedziana przez Członka Klubu lub Klub w ostatnim miesiącu przed zakończeniem okresu jej obowiązywania, wówczas umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Po upływie okresu obowiązywania umowy każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy jest liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia. Członek Klubu może złożyć wypowiedzenie na piśmie w recepcji Klubu lub na piśmie kierowanym do Fitness Euforia s.c. Sylwia Księżopolska, Aleksander Wysocki na aktualny adres Klubu wskazany na stronie internetowej www.powercity.pl. Klient w wypowiedzeniu podaje swój numer Karty.

4. Członek Klubu ma możliwość zawieszenia wykonywania umowy na pełne miesiące kalendarzowe. Umowę na okres 12 miesięcy można zawiesić maksymalnie na 2 miesiące w ciągu roku, natomiast umowę na okres 6 miesięcy można zawiesić na 1 miesiąc w ciągu 6 miesięcy. O zamiarze zawieszenia należy poinformować pisemnie Klub nie później niż trzy dni robocze przed początkiem zawieszenia. Przez okres zawieszenia Członek Klubu jest zwolniony z obowiązku płacenia miesięcznego abonamentu i nie może korzystać z usług świadczonych przez Klub. W przypadku zawieszenia umowy zawartej na czas określony dwunastu lub sześciu miesięcy okres członkostwa ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania zawieszenia. Klientowi nie przysługuje prawo do zawieszenia umowy, jeżeli umowa została już wypowiedziana lub jeżeli Klub jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Z chwilą złożenia wniosku o zawieszenie oraz w okresie zawieszenia Członek Klubu nie może wypowiedzieć umowy członkowskiej.

5. Członek Klubu na podstawie umowy członkowskiej, zobowiązany jest do ponoszenia miesięcznych opłat z tytułu członkostwa w Klubie przez czas obowiązywania umowy. Fakt, iż Członek Klubu faktycznie nie korzysta z urządzeń i usług Klubu, nie zwalnia go od ponoszenia opłat członkowskich.

6. Klub ma prawo zlecić obsługę pobierania opłat z tytułu członkostwa w Klubie podmiotowi zewnętrznemu, w tym przyjmowanie wpłat na rachunek bankowy wskazany przez ten podmiot. Członek Klubu będzie o tym każdorazowo informowany.

7. W przypadku zawarcia umowy na czas określony Klub gwarantuje stałą cenę abonamentu ustaloną w dniu zawarcia umowy do końca jej obowiązywania.

8. Opłaty z tytułu członkostwa w Klubie są płatne miesięcznie, za dany miesiąc do 8 dnia tego miesiąca.

9. W przypadku niemożności pobrania przez Klub płatności metodą zadeklarowaną przez Członka Klubu w Formularzu Członkowskim, z przyczyn niezależnych od Klubu, Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego uiszczenia zaległych płatności oraz wskazanie alternatywnej metody płatności pozwalającej na automatyczne obciążenie rachunku Członka Klubu.

10. W przypadku nieuiszczenia należnej opłaty gotówką, kartą lub przelewem z tytułu członkostwa w Klubie, w terminie określonym w umowie, Klub ma prawo obciążyć Członka Klubu dodatkową opłatą administracyjną, obowiązującą w Klubie.

11. W przypadku niewywiązania się z jakichkolwiek zobowiązań płatniczych określonych w umowie lub wynikających z postanowień Regulaminu, Klub będzie miał prawo oznaczyć całą pozostałą kwotę jako należna, a Członek wyraża zgodę na zapłacenie należnych odsetek ustawowych oraz wszelkich kosztów windykacji, w tym między innymi kosztów obsługi firmy windykacyjnej.

12. W przypadku płatności za pośrednictwem konta bankowego, karty płatniczej lub kredytowej, jeżeli płatność okaże się bezskuteczna z przyczyn leżących po stronie Członka Klubu, w szczególności zwrotu polecenia wypłaty z powodu niewystarczających środków na rachunku, nieważności karty płatniczej lub kredytowej, Klub ma prawo pobrać opłatę dodatkową za obsługę operacji płatniczej. Wysokość opłaty nie może przekroczyć kosztów, jakie Klub poniósł przy kolejnych próbach wyegzekwowania należności.

13. Nie wywiązanie się ze zobowiązań przez Członka Klubu następuje w szczególności w sytuacji, gdy należna płatność wynikająca z niniejszej umowy jest opóźniona o więcej niż 30 dni.

14. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.

15. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

16. O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata aktywacyjna i opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa są należne w dniu zawarcia Umowy, a kolejne opłaty członkowskie są płatne z góry według harmonogramu ustalonego w umowie.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Każdy Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że jest to Klub bez nadzoru instruktora i wyraża zgodę na ryzyko związane z samodzielnym korzystaniem z usług świadczonych przez Klub.

2. Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu, przepisów przeciwpożarowych (zgodnie z odpowiednią instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach Klubu), oraz zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń personelu Klubu lub instruktorów, dotyczących sposobu korzystania z urządzeń i przyrządów znajdujących się w Klubie udostępnionych Członkom Klubu.

3. Członek Klubu zobowiązany jest powstrzymywać się od działań mogących spowodować uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klubu jak również zniszczenia pomieszczeń Klubu.

4. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, wnoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, wchodzenia do pomieszczeń Klubu w stanie nietrzeźwości, odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

5. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Członkom Klubu możliwości korzystania z usług Klubu.

6. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie mogą zostać zobowiązane do opuszczenia Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie lub naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, Kierownictwo Klubu może po jednokrotnym pisemnym upomnieniu, w przypadku kontynuowania naruszeń rozwiązać umowę.

7. Zabrania się wnoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym Członkom Klubu lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie oraz zagrożenia dla ich życia lub zdrowia.

8. Budynek, w którym znajduje się Klub (dalej ‘budynek’) oraz pomieszczenia Klubu objęte są całodobowym nadzorem oraz monitoringiem. Osoby ćwiczące w pomieszczeniach Klubu, wchodzące do i wychodzące z Klubu są monitorowane. System monitoringu jest używany w celach bezpieczeństwa. System nadzoru i monitoringu nie chroni przed zagrożeniami w budynku. Członkom Klubu zaleca się zachowanie ostrożności przy wchodzeniu do budynku i przy jego opuszczaniu.

9. Klub jest wyposażony w pomieszczenia, w których znajdują się prysznice i toalety. Należy zachować ostrożność w tych pomieszczeniach, ponieważ podłogi tych pomieszczeń mogą być mokre, co grozi upadkiem.

10. Klub posiada apteczkę pierwszej pomocy. W przypadku drobnych obrażeń (skaleczeń, otarć itp.) należy skorzystać z apteczki, która znajduje się w Klubie . W przypadku poważniejszych obrażeń, które wymagają pomocy medycznej należy zadzwonić na numer alarmowy 999.

11. Wszystkie wypadki i obrażenia należy zgłosić Kierownictwu Klubu lub Personelowi.

12. Drzwi do Klubu posiadają system zabezpieczeń umożliwiający opuszczenie Klubu w przypadku braku zasilania. W pomieszczeniach Klubu zamontowano również oświetlenie wyjścia awaryjnego zapewniające jego widoczność podczas przerw w dostawie energii.

13. W przypadku wystąpienia pożaru lub spostrzeżenia dymu należy natychmiast uruchomić „przycisk alarmowy” i opuścić budynek, następnie należy bezzwłocznie zatelefonować pod numer 998 i powiadomić Straż Pożarną o możliwym pożarze.

14. Powyższe zasady są tylko ogólnymi zasadami korzystania z usług świadczonych przez Klub. Należy przestrzegać wszelkich instrukcji udzielanych przez personel, trenera lub instruktora Klubu oraz stosować się do oznaczeń i tablic informacyjnych wywieszonych w budynku i pomieszczeniach Klubu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia urządzeń lub wyposażenia Klubu należy skonsultować się z trenerem, instruktorem lub członkiem personelu Klubu, jeżeli jest dostępny, albo zatelefonować pod wskazany do tego celu numer wywieszony w pomieszczeniach Klubu. Nie wolno używać urządzenia lub wyposażenia Klubu, jeżeli nie jest znany sposób jego działania lub jeżeli istnieją inne wątpliwości, co do możliwości jego użycia.

OŚWIADCZENIE CZŁONKA O ZWOLNIENIU Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Potwierdzam, że zostałem/am zapoznany/na ze sposobem używania wszystkich urządzeń przeznaczonych dla Członków Klubu, jak również zostałem/am zapoznany/a ze sposobem korzystania z wejść do Klubu i wyjść z Klubu, a także zostałem/am zapoznany/a ze sposobem korzystania z urządzeń zabezpieczających. Przeczytałem/am ze zrozumieniem określone powyżej zasady korzystania z usług świadczonych przez Klub, jak również zapoznałem/am się z procedurami dotyczącymi korzystania z urządzeń wyposażenia i pomieszczeń Klubu i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Rozumiem istniejące ryzyko, łącznie z ryzykiem obrażeń związanych z możliwym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią w związku z samodzielnym korzystaniem z urządzeń do ćwiczeń i samodzielnym wykonywaniem ćwiczeń bez pomocy lub nadzoru lub bez obecności personelu Klubu. Niniejszym zwalniam Klub z jakiejkolwiek odpowiedzialności, wynikającej z ewentualnej szkody poniesionej w związku z wypadkiem podczas korzystania z usług Klubu lub przebywania w pomieszczeniach Klubu z wyłączeniem wypadków zawinionych przez Klub.

Osoby niepełnoletnie

W przypadku członków małoletnich: jako rodzic/opiekun małoletniego, przyjmuje niniejszym pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek działania, szkody majątkowe i niemajątkowe, obrażenia osób lub szkody majątku Członków Klubu, personelu Klubu lub osób przebywających w pomieszczeniach Klubu, spowodowane przez małoletniego korzystającego z usług Klubu. Dodatkowo przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasadę, iż jakiekolwiek naruszenie przez małoletniego zasad korzystania z usług świadczonych przez Klub może spowodować utratę praw członkowskich Klubu przez małoletniego lub moich praw członkowskich Klubu. Niniejszym podpisując umowę jako rodzic/opiekun małoletniego potwierdzam, że małoletni jest objęty niniejszym oświadczeniem o zwolnieniu z odpowiedzialności.

PowerCity.pl

ul. K.Kazimierza Wielkiego 59A,
32-300 Olkusz

olkusz@powercity.pl

+48 797 101 602

Poniedziałek – Piątek

od 7:00 do 22:00

Sobota

od 10:00 do 18:00

Niedziela

od 10:00 do 16:00

Copyright by: PowerCity.pl - 2017
Projekt i wykonanie owlstudio.pl